Eğitim İçeriği

A1 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

1. Basic Introductions and Personal Information (Temel Tanışma ve Kişisel Bilgiler)

 • “Hello/Hi” (Merhaba/Selam)
 • “My name is…” (Benim adım…)
 • “I am… years old.” (… yaşındayım.)
 • “I am from…” (…’den geliyorum.)

2. Family and Hobbies (Aile ve Hobiler)

 • Family Members (Aile Üyeleri)
  • “This is my brother/sister.” (Bu benim erkek kardeşim/kız kardeşim.)
 • Hobbies (Hobiler)
  • “I like to read/play…” (Okumayı/oynamayı seviyorum.)

3. Numbers, Colors, and Daily Routine (Sayılar, Renkler ve Günlük Rutin)

 • Numbers 1-100 (1-100 Arası Sayılar)
 • Colors (Renkler)
  • “Red, blue, green” (Kırmızı, mavi, yeşil)
 • Daily Routine (Günlük Rutin)
  • “I wake up at…, I eat breakfast at…” (… saatinde uyanırım, … saatinde kahvaltı yaparım.)

4. Basic Sentence Structures and Common Verbs (Basit Cümle Yapıları ve Sık Kullanılan Fiiller)

 • Basic Sentence Structures (Basit Cümle Yapıları)
  • “I am…, She is…, They are…” (Ben…, O (kadın)…, Onlar…)
 • Common Verbs (Sık Kullanılan Fiiller)
  • “Eat, drink, sleep” (Yemek yemek, içmek, uyumak)

5. Location and Directions (Lokasyon ve Yönler)

 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
  • “In, on, under, between” (İçinde, üzerinde, altında, arasında)
 • Giving Directions (Yön Gösterme)
  • “Go straight, turn left/right” (Doğru git, sola/sağa dön)

6. Time and Days (Zaman ve Günler)

 • Days of the Week (Haftanın Günleri)
  • “Monday, Tuesday…” (Pazartesi, Salı…)
 • Basic Time Expressions (Temel Zaman İfadeleri)
  • “In the morning, at night” (Sabahleyin, geceleyin)

7. Basic Expressions and Questions (Temel İfadeler ve Sorular)

 • Basic Expressions (Temel İfadeler)
  • “Please, thank you, sorry” (Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim)
 • Basic Questions (Temel Sorular)
  • “What, where, when, why” (Ne, nerede, ne zaman, neden)

A2 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

1. Talking about the Past – Geçmişten Bahsetmek

 • Simple Past Tense – Basit Geçmiş Zaman
  • Regular and Irregular verbs – Düzenli ve Düzensiz Fiiller
 • Past Continuous Tense – Geçmişte Devam Eden Zaman

2. Describing the Future – Geleceği Tarif Etmek

 • “Will” for future predictions – Gelecek tahminleri için “Will”
 • “Going to” for planned activities – Planlanmış aktiviteler için “Going to”

3. Comparatives and Superlatives – Karşılaştırmalar ve En Üst Derece

 • Comparing objects and people – Nesneleri ve insanları karşılaştırmak
  • “Bigger than, more interesting than” – “Daha büyük, daha ilginç”
 • The most and the least – En fazla ve en az
  • “The best, the most beautiful” – “En iyi, en güzel”

4. Expressing Obligations – Zorunlulukları İfade Etmek

 • “Have to” and “Must” – “Have to” ve “Must”
 • Giving advice with “should” – “Should” kullanarak tavsiye vermek

5. Describing Feelings and States – Duyguları ve Durumları Tanımlama

 • Using “feel” and “seem” – “Feel” ve “Seem” kullanmak
  • “I feel tired, she seems happy” – “Yorgun hissediyorum, o mutlu görünüyor”

6. Daily Activities and Hobbies – Günlük Aktiviteler ve Hobiler

 • Using present simple and continuous – Geniş zaman ve şimdiki zaman kullanarak
  • “I often read books, I am reading a book now” – “Sık sık kitap okurum, şu anda bir kitap okuyorum”

7. Asking Questions and Providing Information – Soru Sorma ve Bilgi Verme

 • WH questions in different tenses – Farklı zamanlarda WH soruları
  • “Where did you go? What are you doing?” – “Nereye gittin? Ne yapıyorsun?”

8. Eating Out – Dışarıda Yemek

 • Ordering food and drinks – Yiyecek ve içecek siparişi
 • Making complaints and suggestions – Şikayette bulunma ve öneri yapma

9. Making Plans and Invitations – Plan ve Davet Yapma

 • Suggesting activities – Aktivite önerme
  • “Would you like to go to the cinema?” – “Sinemaya gitmek ister misin?”
 • Accepting and refusing invitations – Davetleri kabul etme ve reddetme

10. Travel and Holidays – Seyahat ve Tatiller

 • Asking for and giving directions – Yol sorma ve tarif etme
  • “How can I get to the station?” – “İstasyona nasıl gidebilirim?”
 • Talking about past trips and future travel plans – Geçmiş seyahatler ve gelecek seyahat planları hakkında konuşma

B1 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

1. Talking about Experiences – Deneyimlerden Bahsetmek (Talking about Experiences)

 • Present Perfect Tense usage – Şimdiki Zamanın Kullanımı
  • Experience-based conversations – Deneyim temelli konuşmalar

2. Making Predictions – Tahmin Yapma (Making Predictions)

 • Future Continuous and Future Perfect Tense – Gelecekte Devam Eden ve Gelecekte Tamamlanmış Zaman
 • Expressing probability with “might” and “could” – “Might” ve “Could” ile olasılığı ifade etme

3. Expressing Regret – Pişmanlık İfade Etmek (Expressing Regret)

 • “Wish” and “If only” structures – “Wish” ve “If only” yapıları
 • Talking about unreal past events – Gerçek olmayan geçmiş olaylardan bahsetme

4. Passive Voice – Edilgen Yapı (Passive Voice)

 • Transforming active sentences into passive – Etkin cümleleri edilgene dönüştürme
 • Using passive in different tenses – Farklı zamanlarda edilgenin kullanımı

5. Describing Changes – Değişiklikleri Tanımlama (Describing Changes)

 • Using “used to” for past habits – Geçmiş alışkanlıklar için “used to” kullanımı
 • Comparing past and present situations – Geçmiş ve şimdiki durumları karşılaştırma

6. Expressing Opinions – Fikirlerini İfade Etmek (Expressing Opinions)

 • Starting debates and discussions – Tartışma ve münazaraları başlatma
 • Agreeing and disagreeing politely – Kibarca katılma ve katılmama

7. Narrative Tenses – Anlatı Zamanları (Narrative Tenses)

 • Past Simple, Past Continuous, and Past Perfect – Basit Geçmiş, Geçmişte Devam Eden ve Geçmişte Tamamlanmış Zaman
 • Storytelling techniques and sequencing – Hikaye anlatma teknikleri ve sıralama

8. Making Requests and Giving Orders – İstekte Bulunma ve Emir Verme (Making Requests and Giving Orders)

 • Using “could”, “would”, and “should” – “Could”, “Would” ve “Should” kullanımı
 • Formal and informal language differences – Resmi ve gayri resmi dil farkları

9. Talking about the Environment – Çevre Hakkında Konuşma (Talking about the Environment)

 • Environmental issues and solutions – Çevresel sorunlar ve çözümler
 • Expressing concerns and solutions – Kaygıları ve çözümleri ifade etme

10. Describing People and Personalities – İnsanları ve Kişilikleri Tanımlama (Describing People and Personalities)

 • Personality adjectives and idioms – Kişilik sıfatları ve deyimler
 • Discussing personal strengths and weaknesses – Kişisel güçlü ve zayıf yönlerini tartışma

B2 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

1. Advanced Conditionals – İleri Seviye Koşullu Cümleler (Advanced Conditionals)

 • Mixing conditionals and their implications – Koşullu cümlelerin karıştırılması ve bunların anlamları
 • Expressing wishes and regrets in the past and future – Geçmişte ve gelecekte dilek ve pişmanlıkların ifade edilmesi

2. Passive Forms in Different Tenses – Farklı Zamanlarda Edilgen Yapılar (Passive Forms in Different Tenses)

 • Review of passive structures and expanding to perfect tenses – Edilgen yapıların gözden geçirilmesi ve mükemmel zamanlara genişletilmesi

3. Indirect Speech – Dolaylı Anlatım (Indirect Speech)

 • Reporting statements, questions, and commands – İfadelerin, soruların ve komutların bildirilmesi
 • Changes in tenses, pronouns, and time expressions – Zamanlar, zamirler ve zaman ifadelerindeki değişiklikler

4. Advanced Modals – İleri Seviye Kip Zarfları (Advanced Modals)

 • Modals of deduction and speculation – Çıkarım ve spekülasyon kipleri
 • Expressing habits in the past with “would” and “used to” – Geçmişteki alışkanlıkların “would” ve “used to” ile ifade edilmesi

5. Emphasizing and Inversion – Vurgulama ve Tersine Çevirme (Emphasizing and Inversion)

 • Using cleft sentences for emphasis – Vurgu için cleft cümlelerin kullanılması
 • Subject-verb inversion for stylistic reasons – Stilistik nedenlerle özne-fiil ters çevrimi

6. Advanced Vocabulary and Idioms – İleri Seviye Kelime Bilgisi ve Deyimler (Advanced Vocabulary and Idioms)

 • Idioms related to color, feelings, and everyday life – Renklere, duygulara ve günlük yaşama ilişkin deyimler
 • Collocations and phrasal verbs in context – Bağlaşıklıklar ve bağlaçlı fiiller bağlamda

7. Cohesive Devices – Bağdaştırıcı Aygıtlar (Cohesive Devices)

 • Using linking words effectively in writing – Yazıda bağlaç kelimelerini etkili bir şekilde kullanma
 • Ensuring flow in written texts – Yazılı metinlerde akışı sağlama

8. Discourse Markers – Söylem İşaretçileri (Discourse Markers)

 • Introducing opinions, contrasting ideas, summarizing, etc. – Fikirleri tanıtma, zıt fikirler, özetleme vb.
 • Enhancing spoken fluency with markers – İşaretçilerle sözlü akıcılığı artırma

9. Writing Formal Letters and Essays – Resmi Mektup ve Deneme Yazma (Writing Formal Letters and Essays)

 • Structure, tone, and format of formal letters – Resmi mektupların yapısı, tonu ve formatı
 • Argumentative essay writing techniques – Argümantatif deneme yazma teknikleri

10. Advanced Listening and Speaking – İleri Seviye Dinleme ve Konuşma (Advanced Listening and Speaking)

 • Analyzing authentic listening materials – Otantik dinleme materyallerinin analizi
 • Participating in complex discussions, debates, and interviews – Karmaşık tartışmalara, münazaralara ve mülakatlara katılma
Ana Sayfa
Eğitimler
Uzem Giriş
Eğitim Kayıt
Menü
×
Sohbet başlat
1
💬 Yardıma ihtiyacım var
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?